Zásady ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Ortopedica s.r.o., IČ: 45 419 183, se sídlem Ulice Svornosti 50,  821 06 Bratislava (dále jen „společnost“)

Subjektem údajů je zájemce o služby společnosti.

Zpracování osobních údajů na jednotlivé účely:

Nákup zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží, vyřizování reklamací a řešení pojistných událostí

Společnost zpracovává 1) za účelem nákupu zboží prostřednictvím e-shopu a dodání zboží následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží (číslo účtu, uhrazena částka, datum připsání úhrady na účet společnosti), 2) pro účely vyřizování reklamací kromě údajů uvedených v bodě 1) i údaje o reklamovaném zboží a údaje uvedené zákazníkem při uplatnění reklamace.

Právním základem zpracování osobních údajů je 1) v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu a dodání zboží zákazníkovi článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení GDPR") a 2) v případě vyřizování reklamací článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR.

Osobní údaje jsou zpracovávány během období plnění smlouvy o koupi zboží a během plynutí záruční lhůty na dodané zboží.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu od podání žádosti o nezávaznou objednávku do uzavření smlouvy o koupi zboží nebo zrušení nezávazné objednávky zboží.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo podat návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, pokud se domnívá, že je přímo dotčena na svých právech stanovených Nařízením GDPR nebo příslušnými právními předpisy.
Subjekt údajů má vůči správci právo požadovat přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, na vymazání osobních údajů, na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů a právo namítat proti zpracovávání osobních údajů. Tato práva si Subjekt údajů může uplatnit kontaktováním společnosti elektronicky zasláním e-mailu na e-mailovou adresu info@orthopedica.cz.

Příslušným právním předpisem je především Nařízení GDPR, aplikovatelný zákon o ochraně osobních údajů v účinném znění a ostatní aplikovatelné obecně závazné právní předpisy.